Статут

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Позачерговим засіданням
Загальних Зборів
Товариства зварників України
(протокол від 22 грудня 2016 р.)

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ТОВАРИСТВО ЗВАРНИКІВ УКРАЇНИ»

(нова редакція)

(код ЄДРПОУ 20045921)

м. Київ – 2016 р.


Стаття 1. Загальні положення

1.1. Товариство зварників України (надалі Товариство) є всеукраїнською громадською організацією, яка створена на добровільних засадах громадянами України для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, а також для концентрації інтелектуальних можливостей, спрямованих на вирішення загальних завдань розвитку зварювального виробництва України.

1.2. Членами Товариства можуть бути громадяни України, а також іноземці, які є фахівцями у галузі зварювання та споріднених процесів та виявили бажання вступити до Товариства.

1.3. Вступ до Товариства та вихід з нього є вільним.

1.4. Порядок та умови вступу до Товариства та виходу з нього визначається цим Статутом, а у частині, не визначеній цим Статутом – Загальними зборами Товариства.


Стаття 2. Найменування та юридична адреса Товариства

2.1. Повне найменування Товариства українською мовою:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО ЗВАРНИКІВ УКРАЇНИ».

Скорочене найменування Товариства українською мовою:
ГО «ТЗУ»

Повне найменування Товариства англійською мовою:
PUBLIC ORGANIZATION «UKRAINIAN WELDING SOCIETY»

2.2. Юридична адреса Товариства: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11


Стаття 3. Мета і завдання Товариства

3.1. Товариство створено з метою:

 • сприяння прискоренню науково-технічного прогресу у галузі зварювання та споріднених процесів, створення єдиної нормативної, інформаційної і інших баз, організації єдиної технічної, наукової, інженерної політики зварювального виробництва в Україні;
 • задоволення та захисту спільних інтересів членів Товариства в сфері інженерної політики зварювального виробництва в Україні.

3.2. Завдання Товариства:

3.2.1. Участь у розробці та забезпеченні виконання наукових, науково-технічних програм по створенню та впровадженню у виробництво нових  технологій і обладнання, вдосконаленню форм і методів господарювання у галузі зварювального виробництва та здійснення заходів щодо сприяння членам   Товариства у реалізації таких програм;

3.2.2. Участь у розробці в установленому порядку корпоративних технічних стандартів, нормативів та умов, інших правових документів, що регламентують ключові аспекти наукової та виробничої діяльності членів Товариства;

3.2.3. Сприяння підвищенню науково-технічного рівня зварювального виробництва в Україні;

3.2.4. Сприяння в забезпеченні ефективного функціонування та розвитку зварювального виробництва в Україні;

3.2.5. Сприяння активізації інвестиційної діяльності;

3.2.6. Сприяння структурній перебудові зварювального виробництва в Україні;

3.2.7. Захист та реалізація інтересів членів Товариства, а також надання необхідної допомоги на галузевому рівні;

3.2.8. Розширення можливостей виробничого та соціального розвитку членів Товариства;

3.2.9. Участь у здійсненні експертної оцінки  зварювальних матеріалів, обладнання, конструкцій та їх виробництва;

3.2.10. Участь у розробці рекомендацій по впровадженню інформаційних комп’ютерних технологій, баз і банків даних, технічному їх забезпеченню, сприяння ефективному обміну інформацією між членами Товариства;

3.2.11. Участь в організації у встановленому порядку системи професійної підготовки та перепідготовки квадрів з використанням можливостей відповідних українських та іноземних учбових закладів та центрів;

3.2.12. Сприяння забезпеченню методичного і консультативного обслуговування членів Товариства в питаннях вдосконалення організації управління існуючими системами комерційної і науково-технічної інформації;

3.2.13. Надання членам Товариства безкоштовних інформаційних послуг;

3.2.14. Представництво та захист своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;

3.2.15. Ідейна, організаційна та матеріальна  підтримка  інших  об’єднань громадян, надання допомоги в їх створенні;

3.2.16. Одержання від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей і завдань;

3.2.17. Внесення пропозиції до органів влади і управління;

3.2.18. Розповсюдження інформації і пропагування своїх ідей та цілей;

3.2.19. Розробка програм і  заходів  забезпечення технічної і екологічної безпеки зварювального виробництва, здійснення заходів сприяння членам Товариства у виконанні таких програм та заходів.

3.2.20. Представництво та захист інтересів членів Товариства в їх відносинах з органами державного управління та ліцензування, засобами масової інформації, а також діловими партнерами в Україні і за кордоном.


Стаття 4. Юридичний статус Товариства

4.1. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України.

4.2. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків як в гривнях України, так і в іноземній валюті, круглу печатку із своїм найменуванням та інші реквізити юридичної особи, що реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

4.3. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, яка проводиться в порядку, встановленому для громадських організацій.

4.4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», актами законодавства, прийнятими відповідно до нього, нормами правилами, що випливають із міжнародних договорів, у яких бере участь Україна, та цим Статутом.

4.5. Товариство є неприбутковою організацією. Доходи (прибутки) Товариства використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності Товариства, визначених цим Статутом.

4.6. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави Україна, а держава Україна не відповідає за зобов’язаннями Товариства.

4.7. Товариство не відповідає за зобов’язаннями членів, які входять до його складу, а члени Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства.

4.8. Товариство має право виступати учасником цивільно-правових відносин, укладати від свого імені угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

4.9. Товариство має право створювати установи та організації, засновувати засоби масової інформації.

4.10. Товариство має право засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

4.11. 3 метою виконання статутних завдань і цілей Товариство може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення  госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи.


Стаття 5. Права та обов’язки членів Товариства

5.1. Членами Товариства можуть бути громадяни України, а також іноземці, які досягли 18 років, основна діяльність яких пов’язана із зварювальним виробництвом і які зобов’язуються сплачувати в установленому порядку членські внески, дотримуватися вимог та виконувати обов’язки, покладені на членів Товариства цим Статутом  та рішеннями Загальних зборів Товариства.

5.2. Члени Товариства мають право:

5.2.1. В установленому порядку брати участь в управлінні Товариством;

5.2.2. Отримувати у встановленому порядку інформацію про діяльність Товариства, у тому числі знайомитися з даними бухгалтерського, податкового та фінансового обліку та звітності, а також іншою документацію Товариства;

5.2.3. Користуватися послугами Товариства, які Товариство відповідно до свої завдань, визначених цим Статутом, надає членам Товариства;

5.2.4. Вийти в установленому порядку з Товариства.

5.3. Член Товариства зобов’язаний:

5.3.1. Виконувати положення цього Статуту;

5.3.2. Виконувати взяті на себе, у встановленому порядку, зобов’язання по відношенню до Товариства;

5.3.3. Сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;

5.3.4. Утримуватись від дій, що завдають шкоди Товариству;

5.3.5.Своечасно вносити членські внески у розмірах, строки та порядку, визначених Радою Товариства;

5.3.6. Виконувати рішення органів управління Товариства, що прийняті в межах їх компетенції.

5.4. Прийом до Товариства нових членів здійснюється на підставі письмової заяви кандидата в члени Товариства. Виконавчий директор має право надати кандидату відомості про діяльність Товариства, у тому числі можливість ознайомитися з цим Статутом, відомості про розмір та порядок внесення членських внесків, а також іншу інформацію, необхідну для прийняття кандидатом рішення щодо вступу до Товариства.

5.5. Член Товариства може у будь-який час вийти із Товариства на підставі письмової заяви.

5.6. Вихід члена з Товариства не потребує згоди інших членів Товариства.

5.7. Відмова члену Товариства від виходу з Товариства не допускається.

5.8. Член Товариства, який протягом більше одного року не сплачує членські внески або іншим чином перешкоджає діяльності Товариства, або не виконує взяті або покладені на нього в установленому порядку обов’язки щодо Товариства, може бути виключений з числа членів Товариства за рішенням Ради Товариства.


Стаття 6. Органи управління Товариства

6.1. Органами управління Товариства є:

6.1.1. Загальні збори Товариства;

6.1.2. Президент;

6.1.3. Рада;

6.1.4. Президія Ради;

6.1.5. Віце-президент з науково-технічної діяльності;

6.1.6. Віце-президент з аналітично-інформаційної діяльності;

6.1.7. Виконавчий директор.

6.2. Вищим органом Товариства е Загальні збори Товариства.

6.3. До повноважень Загальних зборів Товариства належить:

6.3.1. Прийняття рішення про затвердження Статуту Товариства та змін і доповнень до нього;

6.3.2. Обрання та відкликання президента Товариства та віце-президентів;

6.3.3. Обрання та відкликання членів ради;

6.3.4. Прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них;

6.3.5. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;

6.3.6. Розгляд інших питань діяльності Товариства за винятком питань, вирішення яких віднесено до компетенції інших органів Товариства.

6.4. Загальні збори Товариства складаються з представників відокремлених підрозділів Товариства.

6.5. Формою роботи Загальних зборів Товариства є засідання, яке проводиться один раз на рік.

6.6. Загальні збори Товариства є правомочні, якщо на них присутні представники більш ніж половини відокремлених підрозділів Товариства.

6.7. При голосуванні з питань порядку денного кожен представник має по одному голосу.

6.8. Рішення приймаються Загальними зборами Товариства простою більшістю голосів учасників, присутніх на засіданні.

6.9. Питання діяльності Загальних зборів Товариства (у тому числі процедурні), не визначені цим Статутом, встановлюються Загальними зборами Товариства самостійно.

6.10. Очолює Товариство Президент Товариства.

6.1 1. Президент Товариства обирається строком на три роки.

6.12. Президент Товариства:

6.12.1. Скликає засідання Загальних зборів Товариства, визначає (за поданням Ради Товариства та членів Товариства) порядок денний Загальних зборів, керує роботою Загальних зборів;

6.12.2. Представляє Товариство в усіх державних та недержавних органах та організаціях, у будь-яких відносинах Товариства з третіми особами та при проведенні будь-яких заходів (симпозіумів, зустрічей, переговорів, конференцій тощо);

6.12.3. Звітує перед Загальними зборами та інформує Загальні збори про діяльність Товариства;

6.12.4. Призначає та звільняє з посади Виконавчого директора Товариства;

6.12.5. Здійснює інші повноваження, необхідні для виконання Товариством своїх функцій

6.13. У межах своїх повноважень Президент Товариства видає розпорядження та без довіреності діє від імені Товариства.

6.14. Виконання обов’язків Президента на час його відсутності покладається на віце-президента з науково-технічної діяльності чи віце-президента з аналітично-інформаційної діяльності, що визначається відповідним наказом президента. При відсутності наказу обов’язки президента покладаються на віце-президента з науково-технічної діяльності, в разі відсутності останнього – на віце-президента з аналітично-інформаційної діяльності.

6.15. Поточною діяльністю  Товариства керує виконавчий директор, який призначається Президентом Товариства.
Виконавчий директор Товариства є підлеглим та звітує перед Президентом Товариства щодо виконання своїх посадових обов’язків.
Рішення Загальних зборів Товариства та розпорядження Президента Товариства є обов’язковими для виконання виконавчим директором Товариства.

6.16. Виконавчий директор Товариства діє безпосередньо та через підлеглий йому управлінський апарат (персонал) Товариства:

6.16.1. Організує безпосереднє здійснення функцій та видів діяльності Товариства, програм, проектів та рішень, затверджених (прийнятих) Загальними зборами Товариства;

6.16.2. У межах, затвердженого Радою Товариства кошторису, визначає структуру (кількість підрозділів, відділів, секторів по напрямках діяльності Товариства та інше, їхні функціональні обов’язки), затверджує штатний розклад, укладає трудові договори з працівниками Товариства;

6.16.3. У межах відведених для цього коштів визначає системи та форми оплати праці працівників Товариства. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів Товариства, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

6.16.4. Укладає угоди від імені Товариства без довіреності щодо матеріального та господарського забезпечення діяльності Товариства та його апарату;

6.16.5. Відкриває поточний та інші рахунки в установах банків;

6.16.6. Видає в межах своєї компетенції накази, приймає на роботу і звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;

6.16.7. У межах наданих йому повноважень представляє Товариство у взаємовідносинах з третіми особами.

6.16.8. Здійснює інші повноваження щодо забезпечення поточної діяльності Товариства.

6.17. Керівним органом в період між засіданнями Загальних зборів Товариства є Рада Товариства.

6.18. Рада Товариства обирається Загальними зборами Товариства строком на три роки.

6.19. Очолює Раду Товариства Президент Товариства.

6.20. До Ради Товариства можуть входити віце-президенти, керівники відокремлених підрозділів та індивідуальні члени – експерти Товариства. Кількісний склад Ради Товариства визначається Загальними зборами Товариства за поданням Президента Товариства. Засідання Ради Товариства вважається правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її складу, обраного Загальними зборами Товариства.

6.21. Засідання Ради Товариства проводяться не менше двох разів на рік. Керує засіданням Ради Президент, а у разі його відсутності – один з віце-президентів. Рішення Ради Товариства набирають чинності, якщо за них проголосувала проста більшість правомочного складу Ради.

6.22. Рада Товариства:

6.22.1. Формує плани роботи Товариства на поточний рік, вносить зміни та доповнення до плану робіт та бюджету Товариства

6.22.2. Затверджує фінансовий план (кошторис доходів та витрат) Товариства на певний період (як правило, на рік);

6.22.3. Затверджує розмір, строки та порядок внесення вступних, періодичних та цільових членських внесків членами Товариства;

6.22.4. Визначає пріоритетні програми науково-технічної діяльності Товариства, призначає наукових керівників програм та їх заступників;

6.22.5. Приймає рішення про прийняття до Товариства нових членів та про вихід з Товариства;

6.22.6. Затверджує положення про відокремлені підрозділи;

6.22.7. Приймає рішення про створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку встановленому законодавством та затверджує їх статути;

6.22.8. Вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Товариства.

6.23. На період між засіданнями Ради поточну діяльність Товариства координує Президія Ради Товариства, яку обирає Рада Товариства. Склад, порядок діяльності, компетенція Ради визначаються Положенням про Президію Ради, яке затверджується Радою.


Стаття 7. Порядок утворення і діяльність відокремлених підрозділів

7.1. Структуру Товариства складають його відокремлені підрозділи (філіали та представництва), які діють на підставі власних положень, що затверджуються Радою Товариства.

7.2. Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.


Стаття 8. Майно та кошти Товариства

8.1. Товариство може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

8.2. Майно Товариства становлять закріплені за ним основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в його самостійному балансі. Майно Товариства належить йому на праві власності.

8.3. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном на свій розсуд, вчиняє щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

8.4. Джерелами формування майна Товариства е:

 • майно, передане йому засновниками, членами (учасниками), або державою;
 • вступні, періодичні та цільові членські внески членів Товариства;
 • майно, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, організаціями;
 • майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом;
 • безоплатні або благодійні внески підприємств, організацій, установ і громадян;
 • майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

8.5. Збитки, завдані Товариству в результаті порушення його прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються за рішенням суду або господарського суду.


Стаття 9. Господарська, соціальна та

інша комерційна діяльність Товариства

9.1. Для здійснення цілей і завдань, визначених Статутом Товариство:

 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;
 • представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
 • бере участь у політичний діяльності, проводить масові заходи (збори тощо);
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;
 • створює установи та організації;
 • одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх  цілей і завдань;
 • вносить пропозиції до органів влади і управління;
 • розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
 • виступає засновником засобів масової інформації.

9.2. Товариство має право засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей та користуватися іншими правами, передбаченими законами України.

9.3. 3 метою виконання статутних завдань і цілей Товариство може здійснювати безпосередню необхідну господарську та комерційну діяльність, створювати госпрозрахункові установи і організації із статусом юридичної особи, в порядку, встановленому законодавством.

9.4. Товариство та створені ним підприємства, установи  та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносите до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.


Стаття 10. Міжнародні зв’язки Товариства

10.1. Товариство може засновувати або вступати в міжнародні! громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти\зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.


Стаття 11. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Товариства та розгляду скарг

11.1. Члени Товариства мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність окремих членів та керівних органів Товариства шляхом подання письмової скарги до виконавчої дирекції або безпосередньо до Президента Товариства, які зобов’язані отримати письмові пояснення від особи, дії якої оскаржуються, та розглянути скаргу на найближчому засіданні Ради (чи Президії Ради) Товариства із обов’язковим викликом особи, яка подала скаргу, а також членів керівних органів, бездіяльність або рішення яких оскаржується.

11.2. Скарга, яка потребує розгляду на Загальних зборах Товариства, є підставою для скликання позачергових зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.


Стаття 12. Припинення діяльності Товариства

12.1. Припинення діяльності Товариства може бути проведено шляхом саморозпуску або реорганізації, якщо за таке рішення проголосувало не менше ¾ присутніх на Загальних зборах членів.

12.2. Ліквідація Товариства здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Товариства або суду.

12.3. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

12.4. Ліквідація Товариства вважаться закінченою, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, після внесення запису про ліквідацію Товариства до державного реєстру.

12.5. У випадку ліквідації Товариства його активи передаються іншій неприбутковій організації аналогічного спрямування, або, за рішенням суду, передаються до державного бюджету.

12.6. Реорганізація Товариства здійснюється у порядку, встановленому для громадських організацій.


Стаття 13. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

13.1. Всі зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Конференцією Загальних зборів Товариства та підлягають обов’язковій реєстрації в порядку передбаченому Законом України «Про громадські об’єднання».